Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku

v zmysle ustanovenia § 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy ponúka na predaj fyzickým a právnickým osobám prebytočný a neupotrebiteľný hnuteľný majetok.

Predmetom ponuky je kuchynské vybavenie, ktoré je v rôznom stupni opotrebovania, je používané, a ktorej technický stav je úmerný času používania. Odpredáva sa v stave v akom sa nachádza.


Obhliadka:
Záujemcom bude umožnené vykonať v mieste uloženia fyzickú obhliadku odpredávaného majetku.
Fyzické obhliadky majetku sú možné po telefonickej dohode so strediskom Tržnica v čase od 08:00 do 15:00.

 

Informácie a miesto obhliadky:

Stredisko Tržnica, Šancová 112, 831 04 Bratislava.
O bližšie informácie a obhliadku môžu uchádzači požiadať telefonicky, resp. e-mailom na tel. č.: +4212 55 425 945, e-mailom: ekotrznica (zavináč) ekovps.sk.


Podmienky odpredaja:
Odpredaj bude realizovaný na základe kúpnej zmluvy v zmysle ust. § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, uzatvorenej medzi správcom majetku a kupujúcim. Úhrada ceny za predmet odpredaja musí byť výhradne v eurách. Kupujúci úhradu ceny vykoná poukázaním na účet správcu, v zmysle určených podmienok v kúpnej zmluve.
Odvoz, naloženie a manipuláciu s predmetom odpredaja si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

 

sprievodný list

 

 zoznam ponúkaného majetku

 

 

 

 

Späť ...

 

 

Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2021 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava