Zámer prenajať časť majetku v areáli Kuchajda

Správca majetku EKO – podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, zverejňuje   ZÁMER  PRENAJAŤ  časti zvereného majetku / pozemok, nehnuteľnosť/, nachádzajúceho sa v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda, za účelom poskytovania občerstvovacích služieb, resp. predaja tovaru

zapísaný na LV č. 2382 pre k.ú. Nové Mesto, obec Bratislava – m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III vo vlastníctve Hlavného Mesta SR Bratislava v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, ktorý má v správe prenajímateľ, ktorý bol zriadený postupom podľa zákona č. 377/1990 Zb., uznesením č. 2/1990 z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové mesto, konaného dňa 20.12.1990, a to v súlade s Uznesením 15/17 z 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 08.11.2016, ktorým Miestne zastupiteľstvo schválilo cenovú mapu s vyšpecifikovanými predmetmi nájmu, účelmi nájmu a cenami nájmu pre nakladanie s majetkom v správe a s ostatným majetkom zvereným do správy, pre EKO – podnik verejnoprospešných služieb, Bratislava, ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

 

Za uvedeným zámerom, v prípade záujmu, predložte svoju ponuku na prenájom predmetného majetku prostredníctvom zverejnených kontaktov a vyplnených dokumentov.

 

Prílohy:

Príloha 1_PONUKA-formular

Príloha 2_PREDMET NAJMU 01-opis

Príloha 3_PREDMET NAJMU 02-opis

Zamer 2019

 

 

Späť ...

 

 

Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2019 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava