Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve

Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prenájom pozemku registra “C“ KN parc. č. 15123/214 – zastavaná plocha a nádvorie a časti pozemkov registra “C“ KN parc. č. 15121/1 – vodná plocha

a 15123/1 – ostatná plocha, v k.ú. Nové Mesto, vedených na LV č. 2382, v prospech spoločnosti MIG REAL s.r.o., ul. 29. augusta 5, Bratislava 811 08, IČO: 36 789 933

 

viac v priloženom materiáli a prílohách ...

 

Materiál na rokovanie

prilohy cast 1/4

priloha cast 2/4

priloha cast 3/4

priloha cast 4/4

 

 

 

Späť ...

 

 

Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2019 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava